Members

Ph. D. Students:

Wenliang Ji (纪文亮)
Ph.D. of grade 2017
Research:Electrochemical Analysis of Physiology and Pathology of Cranial Nerves
Mail: 1453552573@qq.com

Tianci Xu (徐天赐)
Ph.D. of grade 2018
Research:Development and Application of Flexible Electrodes in Neural Electrochemistry
Mail:xtc.china@ruc.edu.cn

XiaoFang Wang (王晓方)
Ph.D. of grade 2018
Research:In Vivo Analysis Using Liquid/Liquid Interface Electrochemistry
Mail:xfwangoy@163.com

Yue Zhang (张悦)
Ph.D. of grade 2019
Research:Nano Electrochemical Collision of Neural Disease Related Proteins
Mail: yuezhang@ruc.edu.cn

Nan Gao (高楠)
Ph.D. of grade 2019
Research:Electrochemiluminescence And Piezoelectricity of 2D Materials
Mail:ngao@ruc.edu.cn

Shuai Zhang (张帅)
Ph.D. of grade 2020
Research:Single Cell Electrochemical Detection of Hydrogen Peroxide
Mail: anzs@ruc.edu.cn

Master Students:

Li Zhang (张丽)
Master of grade 2018
Research:Fabrication of Biodegradable Electrode
Mail: 2018102286@ruc.edu.cn

Yixuan Lin (林仪萱)
Master of grade 2018
Research:Preparation of Pyroelectric and Piezoelectric Materials
Mail: 201810220lyx@ruc.edu.cn

Ruwen Cui (崔入文)
Master of grade 2019
Research: Anti-protein Adsorption in Biological Detection
Mail:924878559@qq.com

Hui Zeng (曾辉)
Master of grade 2019
Research: Monoatomic Catalysis
Mail: zenghui1991@foxmail.com

Huiming Wang (王荟铭)
Master of grade 2020
Research: Fabrication of Micro/Nano electrode
Mail: yuzhi2016@ruc.edu.cn

Shuwen Cheng (成淑雯)
Master of grade 2020
Research: Fabrication of Micro/Nano electrode
Mail: corachengsw@163.com

Graduates:
Taotao Feng, Jinpeng Mao, Hanfeng Hou, Fan Zhang, Qiao Tang, Shujun Wang, Hua Kang, Muzhen Xu, Hancheng Qin, Xiaomeng Liu, Ruixin Li, Wanlin qiu, Xiaoxiao Yue, Zhaojun Wang, Jinchao He, Xiaofeng Tang, Fengwang li